ŠTĚSTÍ NÁRODA

26.03.2018 12:32

 

 

 

Nejen při příležitosti výročí Komenského narození stojí za to připomenout si jeho spis Štěstí národa, který náš učitel národů sepsal již na počátku druhé poloviny 17. století a je právem považován za klenot jeho poselství současnému lidstvu.

Jan Amos vychází z předpokladu, že každý člověk chce být přirozeně šťasten. Lze tedy soudit, že národ, tvořený lidmi, touží též přirozeně po štěstí. Ke štěstí národa se musí ovšem naplnit podmínky, jež autor shrnuje do 18 bodů. Základními předpoklady jsou ovšem absence nesvobody a nevědomosti.

Osmnáct částí či stupňů národního štěstí:

1. Velikost národa – každý národ má být co největší, hojně rozmnožen, čím větší, tím lépe pro něj.

2. Úrodná půda -  veškerá půda má být obdělávána, má dávat obživu celém národu, v důsledku toho nikdo nesmí trpět hlady, národ má být soběstačný.

3. Svébytnost národa – každý národ má žít na svém území nesmíšen s cizinci, má užívat výhradně svého mateřského jazyka; míchání jazyků, národů a mravů vede k barbarství.
4. Dobří sousedé – národ, má-li být šťasten, musí žít beze strachu ze svých sousedů, jejich útoků, barbarských nájezdů, války, má usilovat o mír.

5. Dobrá obrana – v případě ohrožení míru, musí být národ schopen se bránit, chránit svoje hranice, lid a nedovolit ze strany zpupných nájezdníků žádnou hrozbu.

6. Vnitřní svornost – uvnitř národa musí panovat mír, soudržnost, nikoli nevraživost a sváry, národ musí směřovat k obecnému nikoli jen k osobnímu dobru jednotlivce.

7. Dobré zákony – zaručují svornost, mír uvnitř národa, musí platit pro všechny a všude bez výjimek, vzdalují bezpráví od nevinných a uvalují tresty na pachatele bezpráví.

8. Dobrý úřad – v čele úřední moci musí stát lidé moudří, zbožní, spravedliví, neboť sebelepší zákony jsou bez vykladatele němé a bez vykonavatele mrtvé.

9. Domácí vláda – panovník, vládce, král, vláda musí být vždy stejné krve s těmi, nad nimiž vládne, nikdy z cizího národa; cizí vláda zvyšuje strach, přináší ztrátu svobod a pokoření do otroctví.

10. Obecná svoboda – napříč celým národem aby nebylo utlačovatelů ani utlačovaných, zejména z rozdílů mezi bohatými a chudými.

11. Pracovitost – ať se všichni lidé národa oddávají jen počestné práci, práci pro společné dobro, ať vymizí zahálka a lenivost všech a všude.

12. Dobré řemeslo – ať se rozvíjí nejrůznější řemesla a zemědělství, aby nikdo netrpěl nouzí, nedostatkem, ať nikdy nejsou trpěni zaháleči a žebráci, ať každý pracuje a všestranně se rozvíjí.

13. Všeobecný nadbytek – nechť není naším bohatstvím nadbytek špíny, nemocí a předčasných úmrtí, starejme se o dobrou stravu a dobré pití; nenechávejme dobývat cizince naše nerostné bohatství.

14. Veřejné bezpečí – nechť skončí četné loupeže, krádeže a vraždy uvnitř národa, ať je nastolen a udržován mír.

15. Výchova mládeže – šťasten je národ oplývající dobrými knihami, dobrými školami, výukou všech bez rozdílu v mateřštině.

16. Čistota náboženství – blažený je národ, jehož pánem je výhradně Bůh, Kristus, národ konající vůli Boží, národ bez modloslužebníků, antikristů, bezvěrců.

17. Znaky Boží záštity  - vybočuje-li národ z mezí Božího plánu, jsou na něj sesílána varování nebo tresty, žel nikdo je neposlouchá nebo jim nerozumí; nebo jsme obdařeni Boží ochranou?

18. Obdiv u cizinců – jsme jiným národům na postrach pro svoji velikost nebo válečnou zdatnost? Nebo na podiv pro moudrost? Anebo k úctě pro očividné známky Boží záštity? Nebojovnými a nedostatečnými jsme učiněni, i šlape se po nás! Zanedbáváme vyšší školení a jsme na posměch jako nevzdělanci a polobarbaři. Pohrdáme Bohem samým, projevy Jeho přítomnosti a jsme v opovržení.

 

 

Takto náš učitel národů vyučuje národnímu štěstí. Celý spis Štěstí národa lze nalézt v Komenského knize Cesta Světla, za jejímž vydáním stojíme.

 

www.duchovni-zivot.cz/products/a5-cesta-svetla/

www.duchovni-zivot.cz/odkazy2/knihy/

 

Závěrem chceme poukázat na základ odkazu Komenského a celé Jednoty bratrské v učení Petra Chelčického. Chelčický dal našemu národu obrovský viditelný duchovní impuls a tento potenciál jako by přivázal v polovině patnáctého století česky k našim duším.

 

www.duchovni-zivot.cz/products/a7-doba-a-dilo-petra-chelcickeho/

 

O dvě stě let později se Komenský snaží, žel v mnoha případech marně, abychom toto Světlo od Boha, které Chelčický jednoznačně popsal a našemu národu z vůle Boží nabídnul, žili, abychom ho konečně začali ve svých životech používat, a vynakládá nadlidskou píli, péči a trpělivost ve snaze náš národ zachránit před duchovním úpadkem. To byla jeho role, úkol. Ten Komenský bezezbytku naplnil, stal se učitelem národů. Světlo ducha celý život vplétal do duše našeho národa. Ovšem řízením osudu se jeho snaha a plody práce na několik staletí téměř ztratily z jeviště světa. Jsouce od 17. století zasypány temnotou naší nevědomosti, světskosti, duchovní slepoty a slabosti, doutnají pod povrchem a dosud trpělivě čekají na nás, až se ohneme a odhalíme je současnému světu.
Uvědomme si, že s odchodem Komenského z národa odešli téměř všichni tehdejší duchovní a vzdělaní lidé a většina vzdělané šlechty. Tito se nikdy zpět nevrátili a svůj duchovní a duševní potenciál odevzdali a předali jinde. Současný skutečný český národ je tak dědictvím těch lidí, kteří neodešli a zůstali, byvše nuceni přijmout katolické vyznání pod násilím Habsburků.

Taková je skutečnost a naše hrdost se rázem rozpadá na prach. Nadějí avšak pro nás všechny zůstává životní princip reinkarnace, který stojí nad rodovou linií a v mnoha oblastech ji může překonávat. Tak se i my můžeme dočkat, že jednou se k nám Komenský vrátí a my se staneme národem vskutku duchovním, budeme číst jeho knihy, budeme mu rozumět. Pochopíme i Chelčického, který nám už v polovině patnáctého století přináší Světlo ducha a poznání a říká, že našeho ducha a duši zabíjí světská a církevní moc a že je třeba se jejich vlivu zbavit, sic zemřeme.

Lev Nikolajevič Tolstoj, jsa inspirován Chelčického Sítí víry, napsal pro nás úžasné učebnice života:

 

www.duchovni-zivot.cz/products/a15-kralovstvi-bozi-ve-vas/

www.duchovni-zivot.cz/products/a16-zakon-nasili-a-zakon-lasky/

 

Sám Mahátma Gándhí se nechal nadchnout Tolstého Královstvím Božím ve vás natolik, že o jeho práci v Indii a v Africe ví celý svět.

 

www.duchovni-zivot.cz/products/a14-muj-zivot-aneb-moje-experimenty-s-pravdou/

 

A my čekáme na co?