Využití astrologie v řešení duchovních příčin našich problémů

09.01.2019 15:24

 

 

 

Nahlížíme-li na astrologii jako na vědu, princip, který je funkční, můžeme v našem pozorování postoupit ještě dále. Zatímco nám základní znalost významu postavení planet v jednotlivých astrologických domech a znameních nativního horoskopu a jejich vzájemných aspektů přináší porozumění okolnostem a jejich důvodům v našich životech, hlubší duchovní zkoumání a praxe nám může nabídnout skutečnou pomoc sobě samým nebo i druhým lidem v podobě nečekané proměny nás a našich životů. Snadnější je tuto cestu jít sám se sebou, pomáhat sobě než jiným, ale i pomoc bližním je možná za předpokladu znalostí a zralosti pomáhajícího, v tomto případě, lépe, doprovázejícího. Tento způsob pomoci je vždy nadstavbou, tedy podřízen, duchovního léčení Kristovým Světlem, o němž více zde.

 

Hned na začátku procesu je nezbytné si uvědomit a jasně si představit astrologický geocentrický model sluneční soustavy. Planeta Země se nachází ve středu a všechny ostatní planety včetně Pluta, Slunce a Měsíce obíhají kolem po svých oběžných drahách. Tradiční pojetí danosti osudu přinášeného planetami je zcela chybné a zcestné a je třeba ho opustit. Proč? Protože bychom se nemohli změnit, nemohli bychom změnit svůj osud. Podívejme se, jak se můžeme změnit, jak můžeme změnit danosti našich životů, opakující se problémy, a jak k tomu využít astrologii a planety.

 

Jakmile jsme zaujali neochvějnou představu Země jako středu naší planetární soustavy s dokola obíhajícími planetami, naše vědomí přirozeně ztotožníme s pozicí Země, protože jsme reálně na Zemi. Tento geocentrický model je duchovně správný narozdíl od racionálního heliocentrického modelu, který sice možná odpovídá našemu momentálnímu poznání skutečnosti, avšak nemůže nám přinést žádný duchovní užitek. To proto, že pro lidského ducha je přirozené, že slunce vychází a zapadá.  Když pozorujeme vycházející či zapadající slunce, naše duše jásá, ožívá, probouzí se do svojí skutečnosti. Naopak, pokud pozorujeme slunce a říkáme si, že se zeměkoule otáčí kolem svojí osy a vzniká tak iluze jeho pohybu, naše duše zmírá. Tato informace jí nedává žádnou duchovní potravu.

 

Nyní pozorujeme ze Země všechny obíhající planety, Slunce i Měsíc. Již tato pozice pozorovatele nám nabízí duchovní nadhled nad všemi planetami a jejich aspekty přinášející nám „těžký osud“. Představíme si, že jako Země udržujeme všechny planety v jejich oběhu na pomyslných lanech. Tato lana držíme v rukou, můžeme je kdykoli pustit, přitáhnout či povolit. Naše pozice oběti osudových ran a těžkostí se pomalu začíná měnit. Stáváme se středem dění, pány situace. To je první krok.

 

Pokud jsme se pevně a jistě usadili v pozici středu našeho vesmíru sluneční soustavy, můžeme postoupit k druhému kroku. Teď je potřeba znalost vlastností a působení planet na člověka. Pomalu přehlížíme jednotlivé planety. Vidíme Slunce, Měsíc, Merkur, Venuši, Mars, Jupiter, Saturn i Uran s Neptunem, a také vzdáleného malého astrologicky neopomenutelného Pluta. Všechny držíme na lanech a pozorujeme jejich pohyb. Při znalostech postavení planet v astrologických domech a jejich vzájemných aspektů v horoskopu narození máme nyní vše ujasněno nejméně ve 4D formátu. Lidé neznalí astrologie zůstávají zatím ve 3D. To ovšem našemu záměru nebrání. Tato pozice pozorovatele ze středu soustavy planet nabízí nejen duchovní nadhled ale i úplnou absenci strachu.

 

Třetím krokem je duchovní přijetí jednotlivých planet. To probíhá sebe uvědoměle a tak, že si představíme, že se přibližujeme k jednotlivým planetám. Planety jsou živé moudré bytosti.  Požádáme je o dovolení a pomoc a s velikou pokorou a respektem se s nimi pomalu vědomě spojujeme, vědomě je celé přijímáme s jejich veškerým působením na nás, naši duši, ducha a tělo. Můžeme vstoupit například do Slunce a do všech dalších planet. Umožníme si procítit rozdíly v jejich působení, energii. Můžeme být překvapeni, že žádná planeta není negativní, záporná, ani v případě, že víme, že nám sama nebo její vztahy s jinou planetou v okamžiku narození „přináší“ do života překážky. Duchovní přijetí všech planet je klíčem ke změně nás a našich životů. Jejich přijetím beze strachu se v nás bortí ať už vědomě či nevědomě všechny neharmonické struktury, respektive důvod jejich vzniku. S největší možnou pokorou, s dovolením Krista a jednotlivých vládců planet vstupujeme duchovně do každé planety zvlášť. Prociťujeme její vliv ve znamení, ve kterém se nacházela v okamžiku našeho narození. Vnímáme všechny její vztahy s jinými planetami. Vše bez souzení a emocí přijímáme tak dlouho, až se planeta i její aspekty prosvětlí. Stejným duchovním způsobem projdeme všemi dalšími planetami a jejich aspekty nativního horoskopu ať už svého či pacientova spolu s ním. Nakonec se nás zmocňuje pocit uvolnění, porozumění a duchovního povzbuzení. Můžeme na procházeném horoskopu uvidět nejen prosvětlení všech planet a jejich aspektů, ale také závěrečnou fázi, kdy se celý horoskop jakoby poskládá tak, že z něj nakonec zbude jen jediná horizontální západovýchodní světelná osa, spojující descendent s ascendentem. 

 

Jeden odlišný konkrétní příklad duchovní pomoci sobě: trpíme-li podvědomými útoky nejrůznějších emocí a myšlenek strachu, nedokážeme-li je ovládat a bránit jim, obtěžují-li naše vědomí, a víme z horoskopu, že jde o působení Pluta třeba ještě v kvadratuře se Saturnem, duchovní vůlí a vědomím v okamžiku vzniku emoce strachu spojíme její původ s Plutem i Saturnem a přijmeme jejich kvadraturu. V ten moment síla emoce poleví a my jsme pro tento okamžik osvobozeni. Takto lze postupovat systematicky a cíleně ve všech oblastech života s vznikajícími emocemi a neživit je a jejich další vznik naší energií tím, že se s nimi ztotožňujeme. Cílem je prosvětlení všech oblastí života na základě nativního horoskopu pomocí jednotlivých planet. Postupně a pomalu přichází pochopení našeho života. Všechny problémy, utrpení a těžkosti lze najít v postavení planet v okamžiku narození. Všechny třecí plochy můžeme eliminovat či zcela zpracovat důsledným přijetím beze strachu. Základním předpokladem je ovšem vytvoření příjemce. K tomu nám slouží geocentrický model a astrologie. Zkušený terapeut může dovést trpícího k prožitku přijetí planet jako původce jeho konkrétních problémů.

 

A co může být výsledkem? Duchovní pomoc. V důsledku tohoto způsobu uvědomění, že můžeme řešit příčinu našich problémů, v tomto případě pomocí planet, které zastupují jednotlivé aspekty našich „osudových“ problémů, se kterými si obvykle nevíme rady, se pomalu můžeme propracovat k vědomí, že jsme schopni najednou problém řešit, vyřešit a změnit tak naše vnímání oběti osudu na hybatele osudu. Konečnou odměnou může být uvědomění, že vidíme náš život jako sluneční soustavu se všemi planetami, beze strachu, osvobozeni ode všeho. Vidíme celou sluneční soustavu už ne z pozice Země ve středu, ale z vesmíru, z dálky a můžeme se vydat kamkoli.