Odpověď na otázku

06.04.2019 13:11

 

 

Naše uvědomělá čtenářka Martina se po přečtení dosud zveřejněných článků táže, co říkají bytosti přírody, jak jim může člověk pomoci?

 

Za odpovědí jsem se vypravil k patnácti smrkům. Sedl jsem si zase na hromadu klád, zavřel oči a požádal o pomoc v modlitbě i Kristovy pomocníky. V tichém podvečerním soumraku se z nebe snesly ve Světle tři bytosti a vytvořily pomyslný kříž vůči horizontálnímu shromáždění bytostí smrků.

 

Na předloženou otázku se začala pomalu vytvářet odpověď, jako by byla produktem celého společenství:

„Člověk nám, bytostem přírody, může pomoci tak, že nás začne milovat. Člověk nás nemiluje, protože nemiluje svého Pána. Až začne milovat svého Pána, jako Pána milujeme my, bude milovat i nás. Konečně se také naučí skutečně milovat i sebe, protože člověk člověka nemiluje; podle toho vypadá celá Země tak zoufale. Člověk myslí jen na sebe a splnění svých sobeckých přání. Až začne člověk milovat svého Pána, pozvedne se i jeho duchovní úroveň na potřebnou hodnotu k záchraně planety. Samotné činy nestačí, je potřeba pochopení, vhled do dějů života. To se nemůže udát v lidech, kteří dnes žijí na Zemi. Změnou budou děti, které musí od svých rodičů a lidských autorit obdržet od nejútlejšího věku veškeré vědění o zákonech přírody a o skrytých principech a skutečnostech. Až uvědomělá matka přivede na svět k životu svoje dítě, nastane na Zemi změna. Až uvědomělé ženy budou rodit svoje děti, s nimi přijde nový lepší svět. Děti budou nejprve ve svých rodinách a pak také ve všech školách vyučovány a vzdělávány v zákonitostech života na Zemi. Nikoli jen o životě člověka, ale o životě všech bytostí žijících na Zemi. Klíčovou roli sehraje duchovní úroveň žen a zejména matek. Aby se člověk mohl změnit, potřebuje správné informace. Ty se budou šířit v knihách a ostatními dostupnými cestami, aby lidé co nejrychleji mohli změnu v sobě udělat. Dobrovolná změna člověka bez vnějšího impulsu nepřijde. Proto události, ke kterým bude docházet, připraví člověku vnitřní prostor pro možnost duchovního růstu a zachování života na Zemi. Děti duchovních matek už budou přicházet na svět vybaveny novým uvědoměním. Změna nemůže být dílčí, protože by nevedla k celistvému pochopení a uchopení života. Člověk se vyvíjí k jednotě a vědomí jednoty zahrnuje vše, veškerý život na Zemi. Nestačí si myslet, že lidé jsou všichni jedno. Nejsou a nemohou být v jednotě jako my, bytosti přírody. Jednota je vědomí jednoty celku. Člověk je jen část celku. Proto jeho nové duchovní vědomí musí zahrnovat jeho správné postavení a roli ve vztahu k celku, jednotě celku a životu jako celku. Z tohoto nového vědomí člověka, které je vůči současnému horizontálnímu vědomí vertikální, vytryskne změna pro celou budoucnost naší planety. Země se uzdraví, zotaví a začne jiný život. Na Zemi se objeví nové druhy rostlin i zvířat, člověk sám bude vypadat ve své tělesné podobě jinak. Bude krásnější, zdravější a šťastnější, než jsou lidé dnes. Každý člověk má na výběr, buď bude dnes člověkem minulosti, nebo jeho budoucnost bude stagnace a dekadence. Všichni umíráme, ale život tu bude a musí být dál. Lidé se musí změnit ve svojí podstatě, musí přijmout skutečný život za svoji budoucnost, protože jejich přítomnost je už nyní jejich minulost.“

 

Takové odpovědi jsem se dočkal a byl jsem za ni vděčný. Každá věta byla doprovázena obrazem, abych ji správně pochopil a zapamatoval si ji. Odpovědi mají zvláštní povahu, jsou velmi cílené a silné. Jediné slovo není zbytečné a každé má svůj význam. Kéž čtenáři přinese potravu pro budoucnost.