Naléhavý vzkaz

16.03.2020 13:12

 

Dnes mám na radu Kristových služebníků rychle napsat krátký článek. Vůbec netuším, o čem má být, ani kdo mi předá informace. Rychle proto usedám k notebooku a s modlitbou u Krista očekávám zázrak. Sám nejsem schopen nic vymyslet, proto se snažím odevzdat v úplné prázdnotě duše.

Po půl hodině duchovní koncentrace se vedle mě objevují tři známé bytosti. Poznávám Solony, kteří se starají o Zemi. Už jsem o nich psal článek, když mi diktovali informace k 5G technologii, a také jsem je navštívil v Himálaji, na jednom z míst, jež umožňuje odchod duší zemřelých lidí ze Země do Nebe na Thiá-Math.

(www.cestou-svetla8.webnode.cz/l/lapeni-v-siti)

(www.cestou-svetla8.webnode.cz/l/vylet)

Dnes se zjevují opět u mě doma, aby mi něco sdělili. Píšu online:

„Přicházíme opět varovat lidi před technologií 5G, jak ji nazýváte.”

„Ale o 5G jsem už článek psal; mám věnovat článek nějakým novým informacím?” ptám se nedůvěřivě.

„Současné problémy s koronavirem pouze zastiňují jiné vážné skutečnosti. Lidé podléhají panice a jejich duše se utápí ve strachu o život, strachu z nákazy, strachu o své blízké. Mnoho lidí umírá a není připraveno umřít. Po smrti těla, po opuštění těla duší, se zmítají v hrozném hněvu z nespravedlnosti. Ten jim brání odejít do Světla na Thiá -Math. Navíc svým vztekem a negativní energií spoludotvářejí životodárné podhoubí pro bujení dalšího utrpení, nákaz, nemocí a smrti. Jen minimum zemřelých lidí na virus odešlo do Světla. Většina duší setrvává zde na Zemi a snaží se zajistit nápravu, ovšem bez hmotného těla nezmohou ničeho. Duše zemřelých se nedokážou odloučit od svých pozůstalých blízkých. Takovým duším není možné nyní pomoci.“

Píšu, co slyším a vidím před svým vnitřním zrakem. Zdá se mi to všechno jaksi krutě logické. Soloni pokračují:

„Mnoho lidí umírá nepřipravených, protože se neodevzdali Bohu a Kristu. Za smrt velkého množství lidí nemůže jen virus, ale jejich dlouhodobé vystavení intenzivnímu záření 5G. Proto dnes přicházíme, abys o tom napsal. Síla temna se představuje spojením několika zbraní v jednom místě a okamžiku. Člověk potom ztrácí ponětí, co se s ním vlastně děje. Účinek destrukce tak nabývá ve své moci nečekaných rozměrů. Všude tam, kde bude silné záření 5G, bude často záhadně umírat velké množství lidí. Člověk musí upustit od těchto technologií. Vidíš naše poškozené a spálené jemné záhaly. Většina lidí tomu nevěří, přesto o nás napiš. Smrt vlivem 5G záření nezůstává obyčejným opuštěním hmotného těla. Lidská duše se pod jeho působením rozpadá, drolí se paměť zkušeností, a člověk se ve svém duchovním vývoji zastavuje, ba co více, degeneruje. Zde jde působení temna až za hmotný život a dotýká se drasticky celého smyslu života, samotné podstaty duše. Člověk může ztratit úplně všechno, co má, tedy i svoji duši. Takovou sílu má temnota ve svém konečném projevu na Zemi. V každém případě se nyní člověk potkává s důsledky svých vlastních činů, ať už přímo nebo nepřímo, a to svým v minulosti projeveným sobectvím a nezájmem o společný svět. Nikdo nemůže uniknout spravedlnosti a vše, co se člověku děje, děje se spravedlivě. Proto jeho veškerý odpor musí být marný, dokud nepochopí své chyby a neodevzdá se svojí duší Kristu. To znamená, že svoji moc nad sebou musí člověk svěřit výhradně Bohu, nikoli jiným lidem. Za lidské utrpení vždy mohou lidé, jimž člověk odevzdal svoji duši a moc nad sebou. Tak spravedlnost dopadá na všechny viníky. Hněv člověka na Boha proto není oprávněný, naopak, vždy přináší utrpení a smrt. Důsledky činů člověka ničí celou planetu Zemi a její hlavní úkol. Tím je poskytnutí učebního prostoru k duchovnímu vývoji člověka. S novou duchovní úrovní Země se nyní již velká část lidských duchů nebude moci na Zemi narodit, aby již neškodila jí, ani ostatním lidem.”