Kázání od slimáků

14.08.2021 11:48

 

 

 

 

Teplý páteční večer mě zastihuje na zahradě. Vím, že později po soumraku přijde chvíle slimáků, jež začnou opouštět svoje příbytky, aby se konečně po celodenním vedru najedli. Ačkoli tma ani zdaleka není v dohlednu, zpod vyvýšených dřevěných záhonů s rajčaty pomalu před mýma očima drze vylézají dva rezaví slimáci a míří obvyklým směrem k výsledkům našeho rodinného pěstitelského úsilí. Jen dva a v tuto denní dobu jistě znamenají nabídku a výzvu k setkání s některou z jemných bytostí zvířecí říše; služebníci Krista mě utvrzují v oprávněnosti mého uvažování.

 

Sotva se oddám klidu a zavřu oči, vystupuje přede mnou postava vládce plžů, s nímž se nesetkávám poprvé. Velká, více než tři metry vysoká postava muže, který vypadá zcela jako člověk, se před mým vnitřním zrakem zjevuje v tisíci stejných podobách po celé Zemi. V obrovské stejnorodé mnohosti lze jasně vnímat zároveň jednu obří bytost, jako by se projevovala v mnohosti i jednotě najednou. Není v tom žádný rozpor. Naše setkání začíná, jako by nikdy neskončilo. Taková podívaná nabízí v sobě neskutečné zážitky a hloubku prožitku.

 

„Stejně jako jiná zvířata, i my, plži, žijeme na Zemi člověku vzorem. Dávní první lidé na Zemi nás vídali jako ty. Vnímali ovšem také naše poselství člověku, radu, jak má žít. Jejich rozum nebyl zdaleka tak silný jako dnes a vše, co viděli, považovali přirozeně za skutečnost. Když viděli moji mnohočetnou podobu po celé Zemi, cítili také, že všechny jednotlivé stejné podoby a projevy tvoří jeden celek, jednotu, a jsou navíc mezi sebou spojeny neviditelnými vlákny. Chápali vytvořenou síť z Jednoty, jež obepíná Zemi a je nezničitelná, protože je tvořena Pravdou. Nechávali se prostoupit klidem a jistotou, bezpečím a ochranou. Sami se pravidelně stávali její součástí, protože i v nebezpečné hmotnosti Země nacházeli potravu pro svoji duši, spojení s Vesmírem. Nemuseli vědět, že oživuji malé všudypřítomné živočichy, žili více duchem, duší, než tělem a rozumem. Jejich individuální vědomí nebylo vyvinuto, jako je tomu dnes, proto byli ochotni přehlížet svoji pozemskost a upřednostnit zájem celku. Ochrana a přežití společnosti závisely na schopnosti člověka učit se ze sfér ducha. Podobně jako jsou všechna malá hmotná těla plžů oživována a řízena mnou, podřizovali se dávní lidé vedení ducha. Odhlíželi od svých těl a jejich pohled směřoval vzhůru. Odtud čerpali poznání, pravzory života, ochranu a věděli, že odtud přichází do jejich životů také Pravda. Žili jedinou Pravdu, celou duší ji cítili a byli šťastní. Dokázali se napojit a čerpat poznání. Pravda je věčná a také současné přežití člověka závisí na jeho schopnosti Pravdu vnímat, na jeho ochotě podívat se vzhůru. Kdyby se lidé povznesli ve svých duších k Pravdě, vytvořili by také síť z ducha, kterou by žádná vnější moc nemohla ohrozit.“

 

Tak začíná promluva krále plžů ke mně. Nemohu se ubránit tíživé otázce:

 

„Ale lidé nejsou jednotní ve svém úsilí, ani v chápání Pravdy. Navíc vnímání člověka je stále více ničeno preventivními opatřeními proti nemocem. Jak se má člověk sjednotit v Pravdě?“

 

„Nevadí, když hmotný život částečně skončí, stejně jako končí hmotný život mnohých slimáků, kteří jsou člověkem hubeni. I člověk je huben, a proto jeho hmotný život předčasně pomine. Ale každý mrtvý člověk pozná Pravdu, a proto se svým duchem po smrti k Pravdě přidá. Ti lidé, kteří se v Pravdě spojí ještě ve hmotném těle, vytvoří síť ducha Pravdy. Zdaleka nebudou, a ani nemusejí být většinou lidstva, stejně jako moje stejná projevení ve svém počtu pokulhávají za mnohonásobně větším počtem hrubohmotných těl plžů. Množství lidí spojených v jednotě bude na začátku velmi malé, proto je stále tolik neshod o Pravdu. Člověk žijící v Pravdě nikdy nejedná v rozporu s Pravdou. Proto není třeba bojů, hlasitých výkřiků, násilí a obhajoby Pravdy. Stačí zvednout oči k Nebi, vzhůru; jako slimáci mají své oči na stopkách, nechť i lidé dneška chtějí poznat Pravdu. Pak se sami stanou Pravdou a budou ji šířit po Zemi svým životem, příkladem svého života. Každý sám za sebe a v sobě musí Pravdu najít; potom se přirozeně spojí ve stále sílící síť, která se rozprostře po celé Zemi.“

 

Od Kristových služebníků dostávám za úkol napsat o mém setkání s králem plžů článek.